Tretmani

Defektološki (edukacijsko rehablitacijski) tretman

Defektolog (edukator rehablitator)  opservira i vrši procjenu nivoa intelektualnog funkcioniranja, preostalih sposobnosti i potreba za podrškom osoba sa intelektualnim teškoćama. Izrađuje i provodi individualne i grupne programe habilitacije u cilju razvijanja preostalih sposobnosti i osposobljavanja za što samostalniji život korisnika.  Edukacijsko rehabilitacijski tretmani uključuju bazične perceptivno motoričke stimulacije, poticanje senzorne integracije, sisteme alternativne komunikacije, poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija, poticanje funkcioniranja unutar grupe. Edukator rehablitator učestvuje u edukaciji osoblja.

Usluge psihologa u Zavodu

Stručni rad psihologa u Zavodu baziran je na nekoliko osnovnih smjernica; na psihosocijalnoj prilagodbi, na osnaživanju i na pozitivnoj promjeni ponašanja korisnika. Cilj rada predstavlja postepena izgradnja vlastitih potencijala kod korisnika, prevladavanje krize, osjećaja ugroženosti i bespomoćnosti, te  psihosocijani razvoj. Zadaće psihologa u psihosocijalnom radu odnose se na svakodnevne životne situacije korisnika,  na njegov lični  rast i razvoj,  položaj u Zavodu, te planiranje budućeg života. S obzirom na kontekst u kojem psiholog djeluje,  njegove profesionalne aktivnosti čine:

  • Procjena stanja korisnika pri prijemu
 • Opservacija korisnika
  • Učešće u planiranju i organizaciji  slobodnog vremena korisnika
 • Praćenje rada i aktivnosti korisnika uključenih u radnookupacioni tretman
  • Psihološko savjetovanje korisnika i pružanje psihološke podrške i pomoći korisnicima u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija 
  • Učešće u provođenju plana i programa rada razvoja mentalnih sposobnosti kod djece i omladine sa intelektualnim poteškoćama kroz individualni i grupni rad 
  • Interna procjena opće razvojne razine i razvoja po pojedinim područjima primjenom odgovarajućeg instrumentarija (testovi, ljestvice, upitnici), opažanjem, bilježenjem te razgovorima
  • Saradnja sa uposlenicima
  • Učešće u edukaciji radnog osoblja o efikasnijim metodama rada sa korisnicima 

Ili 

Primarni poslovi psihologa u Zavodu su poslovi psihološkog ispitivanja, psihološkog tretmana i savjetovanja koji su zasnovani na psihološkoj nauci i struci.  Određeni poslovi psihološkog tretmana uključuju i psihoterapiju u koju svrhu se primjenjuju nova saznanja iz kognitivno- bihevioralne trapije za što se psiholozi dodatno educiraju, a koja su dokazano učinkovita u segmentima dijagnoza kod korisnika koji su smješteni u ovoj ustanovi. Koordiniranim radom multidisciplinarnog tima nastoji se korisnicima usluga našeg Zavoda omogućiti poboljšanje kvaliteta  života unutar ustanove, kako bi u što većoj mjeri bili spremni za samostalan život. Da bi se postigao planirani učinak, psiholog od samog prijema korisnika radi sa pojedincima koji imaju poteškoća u prilagodbi, – vrši procjene stanja korisnika pri prijemu i tokom adaptacionog perioda, bavi se psihološkim savjetovanjem korisnika, tretmanom emocionalnih smetnji, poremećaja u ponašanju i učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija, ostvarenju ljudskih prava zagarantovanih Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, izrađuje planove i programe individualnih i grupnih tretmana, provodi individualne i grupne tretmane, vrši kontinuirane psihološke procjene upotrebom odgovarajućeg instrumentarija, piše nalaze i mišljenja, predlaže mjere za poboljšanje uslova života korisnika i produktivnosti korisnika angažovanih u radno-okupacionom tretmanu i zadovoljstva poslom, provodi savjetodavni rad sa radnicima i organizuje edukacije osoblja. 

Aktivnosti psihologa su svakodnevne, a nerijetko psiholozi učestvuju i u zajedničkim ekskurzijama sa korisnicima kako bi imali što bolji uvid u psihosocijalni status korisnika (slika.)                                                    

Logopedski tretman

Logoped u Zavodu opservira i dijagnosticira govorno – jezične poteškoće kod djece i odraslih korisnika. Izrađuje planove logopedskih tretmana i mjerne instrumente. Provodi re/habilitaciju govorno jezične komunikacije kod osoba sa  nerazvijenim i nedovoljno razvijenim govorom, disfazijama i afazijama, poremećajem u ritmu, tempu i brzini govora, dislalijama i teškoćama u fonološkoj obradi, dizartrijama i anartrijama, hipernazalnim govorom, disfonijom i afonijom, hipoakuzijom, kombinovanim poremećajima i autizmom. Razvija metode i načine alternativne komunikacije kod osoba koje ne mogu razviti verbalnu komunikaciju. Provodi elementarno opismenjavanje i usvajanje minimuma općeg znanja. Prevenira, dijagnosticira i rehabilitira poremećaja oralno- laringealnih funkcija (gutanje) i srodnih poremećaja. Razvija i potiče međusobne komunikacije između korisnika. Razvija ostale sposobnosti korisnika koje predstavljaju preduvjet za razvoj govora a odnose se na razvoj ostalih kognitivnih sposobnosti i sposobnosti za aktivnosti svakodnevnog života. Provodi savjetodavni rad sa radnicima po pitanju komunikacije sa korisnicima. 

Senzorna soba

Senzorna soba je multisenzorni prostor u kojem se pružaju različita senzorna iskustva. Uz pomoć svjetlosnih, mirisnih, zvučnih i taktilnih efekata, osobama s teškoćama senzorne integracije omogućava se dodatna senzorna stimulacija ili se reduciraju senzorni podražaji. Soba je opremljena mekanim zidnim oblogama i podom. Sadrži opremu od različitih elemenata. (Amela da navede (iz projekta koji smo realizovali) koji su elementi instalirani)

Fizikalni tretman

Timom od četri fizioterapeuta u Zavodu koordinira specijalista fizijatar. Fizikalni tretman obuhvata psihomotorne vježbe, manuelne masaže, vježbe za jačanje snage mišića, vježbe za povećanje obima pokreta, antidekubitalni tretman. Pored navedenih tretmana, provode se i termoterapija uz pomoć aparata za krio i termo masažu, hidroterapija i elektroterapija (magnet, aparati za interferentne struje, ultrazvuk, tens).

Muzikotretman

Kroz muzikotretman, odnosno  kroz pasivno slušanje muzike i aktivno sudjelovanje u muziciranju individualno i grupno, razvijaju se  interesovanja, sposobnosti i vještine u oblasti elementarnog muzičkog i ritmičkog izražavanja. Razvija se osjećaj za ritam, interes za igru, interes za pjevanje i slušanje muzike. Rad se u Zavodu provodi u manjim grupama i sekcijama (muzička, ritmička, folklorna).  Zavod posjeduje adekvatan prostor, opremu i muzičke instrumente za navedene aktivnosti.

Socijalni rad

U ustanovama socijalne zaštite socijalni radnik ima brojne zadatake koji se mogu podijeliti na slijedeće: saradnja sa Centrima za socijalni rad, roditeljima, organima starateljstva i drugim pravnim i fizičkim licima vezano za korisnike.

pomoć kod adapatacije korisnika na novu sredinu, 

organizovanje i osmišljavanje društvenog života u cilju bolje i kvalitetnije socijalne integracije, socijalizacije i komunikacije korisnika. 

Na osnovu prikupljenih relevantnih činjenica, socijalni radnik stvara svoju sliku o korisniku, vrši opservaciju i u svom radu sarađuje sa stručnim timom Zavoda, posreduje pri upućivanju štićenika na bolničko liječenje, sarađuje sa neuropsihijatrom u vezi nalaza i mišljenja o štićeniku na zahtjev centra za socijalni rad, porodice i dr. Naročito je važna saradnja sa porodicom i bližim srodnicima, odnosno starateljima u cilju održavanja i razvijanja emotivnih veza. Rad sa pojedincem, grupni rad, administracija i dokumentacija predstavljaju polaznu osnova za rad službe socijalnog rada u Zavodu.

Vodi različite evidencije o korisnicima. Učestvuje na prijemu korisnika. Opservira korisnike i poduzima mjere za adaptaciju i poboljšanje stanja istih. Organizuje i provodi individualne i grupne tretmane korisnika. Prati promjene kod korisnika i o istom obavještava Centre za socijalni rad/organe starateljstva. Radi na godišnjim izvještajima korisnika. Učestvuje u edukaciji osoblja. 

Radionice- radna i okupaciona terapija

Radionice (radionica za izradu predmeta od drveta, radionica tekstila i kože, krojačko kreativna radionica, art radionica)

Radna i okupaciona terapija kao dio re/habilitacionog programa, obuhvataju sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem postizanja određene fizičke funkcije ili mentalnog stava.   

Okupaciona terapija kod korisnika nižeg stupnja intelektualnog funkcionisanja ima za cilj proširiti životno iskustvo, stvaranje određenih navika. Ona pozitivno djeluje i na stvaranje radnih navika, dnevnih navika, način ponašanja i ophođenja s okolinom i na formiranje različitih stavova.                                                                                                       Radna terapija provodi se sa korisnicima kod kojih se formiraju ili su formirane osnovne navike i vještine, kod kojih postavljamo tačno određeni cilj kroz aktivnosti terapije. Radna terapija u Zavodu se provodi kroz radionice i prateće službe Zavoda. Radionice su: Radionica za izradu predmeta od drveta, Radionica tekstila i kože, Krojačko kreativna radionica, Art radionica)

Korisnici Radionice za izradu predmeta od drveta učestvuju u uokvirivanju slika,

izradi drvenih kutija različitih dimenzija, različitih igračka od drveta, drvenih satova, srca i cvjetova, kućica za ptice, drvenih privjesaka, podmetača za čaše, različitih držača za olovke,  maketa kućica, predmeta po narudžbi…

Korisnici Radionice za izradu predmeta od tekstila i kože angažovani su na poslovima krojenja papuča, šivanja papuča, vezenja ukrasa na papuče, izrezivanje kože za privjeske i narukvice, postavljanje nitni i drugo. U radionici se izrađuju kućne papuče, pape (šivene, pletene, heklane), narukvice od kože, privjesci za ključeve, razne torbe ( šivene, pletene, tkane, vezene pravljene od teksasa, kože, eko kože, raznih vrsta tekstila itd.), neseseri od eko kože, kože i različitih vrsta tekstila, ukrasni jastuci, igračke punjene spužvom, kuhinjski setovi ( rukavica i podmetač ),  kape, šalovi i trake za kosu, različit nakit od tekstila, kože, perlica i slično, izrada predmeta od tekstila po narudžbi…

Art radionica. Primarne aktivnosti korisnika u ovoj radionici su dekoracija i izrada različitih ukrasnih i upotrebnih predmeta, dekorirani primjenjivanim tehnikama. U radionici se izrađuju kutije – sehare za nakit, poslužavnici, kućice za ptice, podmetači, vaze, police, satovi, jastučnice, šalovi, slike na staklu, slike na platnu i  drvetu, zahvalnice, čestitke, slike u alufoliji.  Radionica je usko vezana za radionicu za izradu predmeta od drveta.

Krojačko kreativna radionica organizovana je po principu klasičnog šnajderaja i  male tekstilne zanatske radnje u kojoj se tretman za korisnike realizira kroz šivanje,  vez, crtanje na platnu. U radionici se koristi mali broj specifičnih sirovina, a osnova su reslovi raznih teksilnih materijala, stari odjevni predmeti i slično. Izrađuju se predmeti za potrebe Zavoda (podmetači za stolice, zaštitina odijela, maske, vreće za vešeraj , zaštitne pregače, zavjese, šivanje navlaka za zaštitu i presvlačenje namještaja, posteljina). Proizvode se i izložbeno prodajni artikli (neseseri, torbe, ruksaci, narodne nošnje, ukrasni jastuci… ). 

Sportske i rekreativne aktivnosti u Zavodu podrazumijevaju sportske treninge, takmičenja i rekreativne aktivnosti. Sportske discipline koje se sa korisnicima provode su atletika, nogomet, odbojka, košarka, stoni tenis, fitnes (mini teretana) i skijanje. Pored fitnesa koji se odvija u teretani, provodimo i aerobik sa strechingom. Obavlja se u ljetnom periodu, na otvorenom prostoru, što omogućava korisnicima sa slabijim motoričkim sposobnostima da učine nešto za svoje tijelo i poboljšaju opće psiho-somatsko stanje. 

Pored sportskih aktivnosti, rekreativni program zauzima važno mjesto u radu sa korisnicima.  Organizujemo jutarnje šetnje sa fitnesom, planinarenje, biciklizam, kupanje na otvorenim bazenima, odlaske u grad i drugo. 

Naši takmičari redovno učestvuju na različitim sportskim takmičenjima koja se organizuju širom BiH pod pokroviteljstvom Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Kao predstavnici Bosne i Hercegovine posjetili su Kanadu, Japan, Holandiju, Sjedinjene  Američke Države, Austriju, Srbiju, Hrvatsku, Ujedinjene Arapske Emirate. U nekoliko navrata bili smo organizatori  Državnog prvenstva u košarci u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Bosne I Hercegovine. Kroz navedene aktivnosti, korisnici Zavoda Drin poboljšavaju svoje tjelesne i mentalne sposobnosti, stiču nova prijateljstva i iskustva.