Kako izvršiti smještaj

Potrebna dokumentacija za smještaj u Zavod:

 1. Zahtjev za smještaj,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državaljanstvu,
 4. Dvije fotografije manjeg formata,
 5. Lična/osobna karta
 6. Rješenje o kategorizaciji (maloljetnici do 18 godina),
 7. Izjava o dobrovljnom pristanku na smještaj lica u Ustanovu
  (ukoliko nije okončan postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti ili isti nije ni pokrenut pred nadležnim Sudom),
 8. Rješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti,
 9. Rješenje o starateljstvu,
 10. Saglasnost staratelja za smještaj u Zavod,
 11. Rješenje o troškovima smještaja i izdržavanja u Zavodu
  (uz saglasnost Kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku za Ze-Do i Tuzlanski kanton),
 12. Socijalna anamneza,
 13. Ovjerena zdravstvena legitimacija,
 14. Ljekarsko uvjerenje da ne boluje od zaraznih: bolesti i markeri na hepatitis tipa B i C, kao i HIV ( za rizične kategorije korisnika),
 15. Nalaz specijaliste neuropsihijatra sa preporukom o potrebi za vidom zbrinjavanja u socio medicinskoj ustanovi,
 16. Ginekološki nalaz za žene (da li je virgo, koristi li zaštitu, postoji li trudnoća ili eventualno bolest genitalija i dr.,
 17. Laboratorijski nalaz novijeg datuma,
 18. Nalaz specijaliste pulmonologa,
 19. Otpusno pismo klinike ukoliko osoba dolazi iz bolnice,
 20. Internistički nalaz,
 21. Druga medicinska dokumentacija o prirodi oboljenja (ranije otpusnice i sl.),
 22. Kontrolni pregled i nalaz neuropsihijatra.

Kategorije korisnika

U Zavodu se na smještaju nalaze sljedeće kategorije korisnika:

 • osobe sa intelektualnim teškoćama,
 • osobe sa duševnim smetnjama ( nad kojima je završen proces hospitalizacije i za koje je, prema mišljenju ljekara specijaliste, potrebno produženo liječenje i smještaj u sociomedicinskoj ustanovi)
 • duševno oboljela lica koja su u stanju neuračunljivosti počinila krivično djelo,
 • gerijatrija- osobe koje, zbog degenerativnih promjena CNS- a koje su nastale radi procesa starenja, za posljedicu imaju duševne smetnje
 • sve navedene kategorije Zavod prima na smještaj, kao pokretna, teško pokretna i nepokretna lica.

Sve dodatne informacije na: Email: info@drin.ba
Broj telefona: +387 30 547 200
Broj faxa: +387 30 831 829