Služba socijalnog rada

Jedno od područja u kome je najrazvijenija praksa socijalnog rada jeste socijalni rad u ustanovama socijalne zaštite. Služba socijalnog rada unutar Zavoda djeluje u sklopu jednog multidisciplinarnog stručnog tima čiji su ciljevi što adekvatnije zadovoljavanje bioloških i socijalnih potreba osoba koje se nalaze u našem Zavodu.

Upravo te potrebe naših korisnika determiniraju aktivnosti kako službe socijalnog rada, tako i svih ostalih profesija koje čine stručni tim.

Poslovi, zadac i aktivnosti službe socijalnog rada su slijedeći: koordinacija sa centrima za socijalni rad  i dr. institucijama od značaja za uspješno funkcionisanje života unutar Zavoda, pomoć kod adaptacije na novu sredinu, posredovanje u održavanju, iniciranju i razvijanju emotivnih veze sa porodicom i dr. srodnicima, osmišljavanje i organizacija društvenog života u cilju što bolje i kvalitetnije socijalizacije, integracije i komunikacije unutar socijalne sredine u kojoj korisnik funkcioniše.

Da bi aktivnost socijalnog radnika bila  sveobuhvatnija, a život korisnika što kvalitetniji , u svom radu  primjenjujemo slijedeće metode:

- metod socijalne akcije - predstavlja niz  stručnih i praktičnih aktivnosti u cilju spoznaje kako same ličnosti tako i života korisnika
- rada sa grupom  -  nastojimo da  rješavamo određene i aktuelne probleme u grupi, rehabilitaciju i  socijalizaciju ličnosti
- rada sa pojedincem -  na osnovu dosadašnjeg iskustva pokazao  se u praksi kao najefikasniji

Interesi i potrebe korisnika za verbalnom komunikacijom putem koje iznose  svoje probleme i  zahtjeve determinirani su  metodom rada sa pojedincem kao najefikasniji način realizacije određenih ciljeva i zadataka u radu. Korisnici u socijalnom radniku prepoznaju osobu koja treba da riješi i najkompleksnija pitanja koja im stvaraju probleme. Ovim pristupom socijalni radnik dobiva kompletnu sliku o ličnosti korisnika.