LOGOPEDSKI TRETMAN

Logopedski tretman, u najužem smislu riječi, podrazumijeva razvoj i rehabilitaciju glasa, govora i jezika kod djece i odraslih. Osobe koje imaju razvojne teškoće, u većini slučajeva imaju i probleme u komunikaciji, tako da u Zavodu veliki broj korisnika ima potrebu za ovim vidom rehabilitacije.

Seanse se većinom provode individualno, ponekad se organiziraju u manjim grupama djece sa istim ili sličnim problemima verbalno glasovne komunikacije. Kabinet za logopedski tretman opremljen je savremenom opremom za dijagnostiku i rehabilitaciju govorno jezičnih poteškoća: računar sa pripadajućom opremom za logopedski tretman, softveri za analizu i rehabilitaciju glasa, softveri za učenje znakovnog jezika kao i za rehabilitaciju nefluentnosti u govoru, Behringer procesor sa različitim programima za tretman većine govorno jezičnih problema, diktafon i različita didaktička pomagala.

Logopedski tretman u našoj ustanovi organiziran je kroz slijedeće akitvnosti: opservacija, dijagnostika, izrada orijentacionog plana i  individualnih programa, re/habilitacija govorno jezične komunikacije,  razvoj alternativne i augmentativne komunikacije, plansko usmjeravanje razvoja govora kod djece u ranom razvojnom periodu, razvijanje ostalih sposobnosti koje predstavljaju preduvjet za razvoj govora.

Značaj logopedskog tretmana za osobe koje imaju teškoće u verbalno glasovnoj komunikaciji je višestruk: omogućava kvalitetniju  komunikaciju sa okolinom (najvažnije: razumijevanje njihovih potreba od strane ljudi koji ih okružuju ali i obrnuto), razvija osjećaj samopouzdanja, stvaranje pozitivnog mišljenja o sebi, ali i o svojoj okolini što dovodi do naprekta u socijalizaciji individue.

 

SENZORNA TERAPIJA

Senzorna terapija (snoezelen room) je vid terapije kojim se korištenjem svjetlosnih, mirisnih, zvučnih i taktilnih efekata uz korištenje adekvatnih didaktičkih sredstava pospješuje senzorna, saznajna i motorička stimulacija djece i omladine kod kojih je to teže postići u standardnim uslovima i na drugim tretmanima. Takođe, ovaj ambijent pozitivno utiče na ublažavanje agresivnosti i autoagresivnosti kod korisnika a djecu sa psihomotornom hiperaktivnošću lakše je usmjeravati na planirane aktivnosti.

Jedan od rezultata ove terapije je da se kod korisnika postiže osjećaj zadovoljstva, zainteresovanosti, što predstavlja dobru bazu za mogućnost uključivanja na druge vidove tretmana. Terapija se izvodi individualno i grupno, zavisno od potreba i psihofizičkog stanja djeteta.

 

FIZIKALNI TRETMAN

Obzirom da populacija smještena u Zavodu pored intelektualnog deficita, u velikom broju ima kombinovane smetnje, nerijetko su zastupljena i oštećenja motorike. U tim slučajevima veliku ulogu u njihovoj re/habilitaciji i osposobljavanju predstavlja fizikalna terapija.

Fizikalna terapija kod osoba usporenog psihomotornog razvoja ima cilj da podstakne razvoj motorike i psihomotorike, kao i da održava postignuti nivo. Na osnovu indikacija ljekara specijaliste fizijatra, provode se terapijske procedure koje obuhvataju manuelne masaže, individualne vježbe za povećanje obima pokreta, vježbe za jačanje snage mišića, vježbe za koordinaciju pokreta, vježbe za cerebralnu paralizu, toplotne procedure, elektroterapiju, antidekubitalni tretman i sl.

 

MUZIKOTRETMAN

Ovaj vid terapije razvija interesovanje, sposobnosti i vještine u oblasti elementarnog muzičkog i ritmičkog izražavanja, a realizuje se kroz različite programske sadržaje. Muzikotretmanom se stimulira razvoj osjećaja za ritam, pokret, interes za igru uz muziku, za jasno izgovaranje riječi, kao i interes za pjevanje i slušanje muzike. Rad se izvodi sa grupama kojima je prilagođena programska koncepcija, tako da se sa mlađom djecom i djecom slabijeg mentalnog statusa uči od osnovnih brojalica za jedan glas, originalnih brojalica uz pljeskanje, udaranje štapićima i pokrete tijela, do pjesama za djecu.

Sa starijom grupom u program se uvode novi sadržaji, gdje se uz muziku vježba ritam, tempo, jasnoća u izgovoru teksta i pravilno disanje. Obrađuju se dječije pjesmice, igre i priče uz muziku, djeca se upoznaju sa muzičkim instrumentima. Uz prethodno navedene sadržaje, kroz muzikotretman korisnici uče jednostavne igre, narodna kola i plesove, a rezultati ovog vida terapije su, uz usvajanje vještina i navika, i afirmacija kroz javne nastupe na kojima više puta u toku godine na različitim manifestacijama naši korisnici imaju priliku pokazati rezultate svog vrijednog rada.

U okviru muzikotretmana djeluje pet sekcija:

 • Horska
 • Recitatorska
 • Dramska
 • Ritmička
 • Folklorna

 

DEFEKTOLOŠKI TRETMAN

Defektološki tretman podrazumijeva habilitaciju i edukaciju osoba sa intelektualnim teškoćama u skladu sa njihovim mogućnostima, odnosno preostalim sposobnostima. Područja rada sa osobama sa umjerenom i težom mentalnom retardacijom čine programi iz oblasti senzomotornog odgoja, tjelesnog odgoja, brige o sebi i socijalizacije, upoznavanja uže i šire okoline, komunikacije i elementarnog opismenjavanja.

Kod osoba sa teškom mentalnom retardacijom koja zbog svog stanja nisu sposobna da usvoje minimum znanja, vještina i navika za samostalno funkcioniranje, provodimo najniži nivo stimulacije, bazičnu stimulaciju, putem koje im stimulisanjem čula stvaramo senzacije ugode i bogatimo memoriju.

Jedan od osnovnih preduvjeta za što kvalitetniji rad je maksimalno individualiziranje tretmana, odnosno provođenje edukacijsko habilitacijskih procesa pojedinačno ili u manjim prilagođenim grupama.

Uslovi života i rad u ustanovama ovakvog tipa su specifični. Obzirom da većina korisnika manje kontakta ima sa socijalnom sredinom, tako i edukacijsko habilitacijske procese prilagođavamo postojećim uslovima. Sadržaji rada su prvenstveno fokusirani na usvajanje onih vještina i navika koje će omogućiti veću samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života i stvaranje preduvjeta za veću kompetentnost na socijalnom planu.

TRETMANI I OKUPACIJE

Tretman osoba sa posebnim potrebama u Zavodu provodi se kroz slijedeće:

Klasifikacijom osoba sa posebnim potrebama prema spolnosti, pokretljivosti, stepenu oštećenja odnosno dijagnozi i kalendarskoj dobi formirali smo pet odjeljenja u kojima borave ova lica.

Razvijanjem navedenih sadržaja rada kroz određene aktivnosti putem edukacija, radnog angažovanja i realizacijom individualnih i grupnih programa rada, doprinosimo boljoj i kvalitetnijoj socijalnoj adaptaciji na postojeću sredinu i širu društvenu zajednicu.

 

SENZORNA TERAPIJA

Senzorna terapija (snoezelen room) je vid terapije kojim se korištenjem svjetlosnih, mirisnih, zvučnih i taktilnih efekata uz korištenje adekvatnih didaktičkih sredstava pospješuje senzorna, saznajna i motorička stimulacija djece i omladine kod kojih je to teže postići u standardnim uslovima i na drugim tretmanima. Takođe, ovaj ambijent pozitivno utiče na ublažavanje agresivnosti i autoagresivnosti kod korisnika a djecu sa psihomotornom hiperaktivnošću lakše je usmjeravati na planirane aktivnosti.

Jedan od rezultata ove terapije je da se kod korisnika postiže osjećaj zadovoljstva, zainteresovanosti, što predstavlja dobru bazu za mogućnost uključivanja na druge vidove tretmana. Terapija se izvodi individualno i grupno, zavisno od potreba i psihofizičkog stanja djeteta.

 

USLUGE PSIHOLOGA U ZAVODU

Uloga psihologa u Zavodu jeste pružanje psihološke podrške osobama sa posebnim potrebama. Podrška je posebno značajna u periodu adaptacije, a zatim se proteže kroz dalji rad, tako što se  pozitivno potkrepljuju društveno prihvatljiva  ponašanja, te istodobno radi na uklanjanju  negativnih navika i karakteristika ponašanja.

Psiholog u socio medicinskoj ustanovi:

 • Pomaže u razvoju potencijala korisnika do moguće razine i primjeni naučenih znanja i vještina u raznim segmentima života;
 • Učestvuje u  edukativnom radu kroz individualni rad sa korisnicima, te savjetodavni rad sa njima i njihovim srodnicima;
 • Stalno prati razvoj korisnika, procjenjuje motivaciju, interese, sposobnosti i kreativnost;
 • Prati ponašanje korisnika u grupi i izvan grupe;
 • Radi na izgradnji interpersonalnih odnosa;
 • Sudjeluje u rješavanju  konflikata, frustracija i drugih kriznih situacija;
 • Potiče na osamostaljivanje u slučaju da se nekada vrate kući i sl.

Od navedenih segmenata rada većinu  pokušava ostvariti uz suradnju sa Stručnim timom kroz socioterapijske tretmane koji se primjenjuju u radu sa korisnicima.

DJEČIJA RADNA OKUPACIJA

Obuhvata četiri grupe djece sa posebnim potrebama. Grupe su strukturirane tako da budu što homogenije u smislu mentalnog i dobnog uzrasta. Na osnovu tog statusa bazirana je i programska koncepcija koja obuhvata područje samoposluživanja, odnosno usvajanje higijenskih navika, samostalno oblačenje, svlačenje, obuvanje obuće, upotreba prbora za jelo i dr. Kroz upoznavanje prirodne i društvene sredine nastojimo djecu upoznati sa njihovom okolinom i prirodnim dešavanjima u njoj.

Pored ranije navedenih edukacijskih oblasti, veliki akcent stavljen je na vježbe grafomotorike. Ove vježbe predstavljaju osnovu za sticanje motornih i vizuelnih sposobnosti, utiču na razvijanje mani- pulativne spretnosti i na usvajanje vještina i navika, a također stimulišu razvoj mentalnih sposobnosti. Rezultati ovakve stimulacije dobiće svoj konačni oblik u radu sa sredstvima i materijalima od kojih nastaju prelijepi radovi djece kao što su: ukrasi od papira, privjesci i broševi od glinamola, ukrasne zdjele, slike od suhog cvijeća, dezeniranih tkanina i vunice i dr. Važno je napomenuti da nam kao spoljni saradnik redovno dolazi likovni pedagog, koji svojim bogatim znanjem i iskustvom u radu ovom populacijom, zatim poznavanjem velikog broja metoda i tehnika rada sa raznim materijalima, u velikoj mjeri olakšava i obogaćuje rad u okupaciji.

 

ŽENSKA RADNA OKUPACIJA

Ženska radna okupacija svoj program rada bazira prema sposobnostima i afinitetu osoba na odjeljenju.

Program rada u prvoj grupi obuhvata: vez, ukrašavanje papuča, slikanje na staklu, ukrašavanje staklenih predmeta, slikanje na platnu i svili, mozaik i izradu ukrasnih predmeta od gipsa.

Druga grupa ženske radne okupacije u najvećem broju koristi tehnike rada sa: vunom, koncem i kožom, rad sa glinamolom, bojicama, suhim cvijećem, staklom i dr.

 

MUŠKA RADNA OKUPACIJA

Na odjeljenju na kojem su smještene osobe muškog spola sa većim teškoćama u razvoju, program rada se izvodi grupno i individualno.

U osnovi, program je baziran na usvajanju osnovnih vještina socijalizacije i komunikacije. Od konkretne okupacije sa materijalima zastupljen je rad sa glinamolom, plastelinom, suhim cvijećem, voskom, staklom i dr. Od ovih materijala se izrađuju ukrasne vaze i flaše od brašna vode i soli.

Od glinamola se izrađuju: zdjele, svijećnjaci, lančići i starinski prozori, a od gipsa: svijećnjaci, pepeljare i slike, ukrasne slike s posvetama za rođendan i sl.
Od kože, suhog i presovanog cvijeća i dekorativnog materijala izrađuju se slike, kao i ikebane i ukrasi na drvenim podlogama.

 

RADNA OKUPACIJA U KREATIVNIM RADIONICAMA

Na odjeljenjima Zavoda svakodnevno se provode pored specijaliziranih tretmana i aktivnosti koje su vezane za radove na izradi ukrasnih i upotrebnih predmeta. Okupaciona terapija je bazirana kroz rad sa različitim materijalima kao što su glinamol, plastelin, gips, suho cvijeće, koža, vuna, konac, staklo, vosak i dr.

Rezultate okupacione terapije moguće je vidjeti u prelijepim radovima kao što su: ukrasi od papira, privjesci i broševi, zdjele, svijećnjaci, lančići, pepeljare, ikebane ukrasne zdjele, slike od različitih materijala…

 

RADIONICA ZA IZRADU MALIH PREDMETA OD DRVETA

U radionici za izradu malih predmeta od drveta radno su okupirane osobe muškog spola kojima se zadaci dodjeljuju na osnovu afiniteta i preostalih sposobnosti. U ovoj radionici se izrađuju satovi, zidne police, suveniri od drveta i gipsa, ukrasne kutije i različiti upotrebni predmeti.

Uz pomoć pirografa na drvenoj podlozi se izrađuju detalji na kojima dominiraju cvjetni i motivi pejzaža. U okviru Zavoda postoji radionica za izradu predmeta od drveta gdje se izrađuju prozori, stolovi, ormari, stalaže i dr. u kojoj je angažovano nekoliko korisnika da obavlja jednostavne radne zadatke.

RADIONICA TEKSTILA I KOŽE

U radionici tekstila i kože izrađujemo više predmeta od tekstila i kože ili u kombinaciji tih materijala. Uz pomenute materijale, ljepilo i konac su neizostavni. Osnovni proizvod su kućne papuče, a izrađuju se i ukrasni privjesci za ključeve, omotnice za označavanje putnih torbi, otirači za obuću i dr.

Takođe, u ovoj radionici se vrši tapaciranje dotrajalih stolica, izrađuju se podloge za panoe, servisiraju se odjevni predmeti.

Svi ovi radovi izvode se u fazama, gdje svaka osoba prema svojim afinitetima ima tačno definisan zadatak.

Primjer ćemo dati za proces izrade papuča, gdje se najprije uz pomoć šablona na podlozi crtaju rubovi tih papuča. Druga osoba iskružuje makazama prethodno urađeno.

Sljedeći zadatak je rezanje ukrasnih detalja i lijepljenje na podlogu, nakon čega sve to ide na konačno šivanje, odakle izlazi finalni proizvod.

 

EKONOMIJA – DOMAĆA PROIZVODNJA

 

Na zavodskom imanju Malkoč, te u plasteniku koji se nalazi u krugu Zavoda, u proljeće je pokrenuta veća proizvodnja povrća i voća.

Na imanju Malkoč posijana je velika količina krompira, pšenice i heljde, kao i veliki broj sadnica voća. Korisnici su rado, svakodnevno, odlazili na imanje i kroz veselo druženje  sudjelovali u radovima, što, naravno, ima pozitivan učinak na njihovo raspoloženje.

Plastenik i obradivi dio zemljišta, koji se nalazi u krugu Zavoda, vrijednim rukama naših radnika i korisnika, takođe je donio zavidne količine povrća ( luk, mrkva,kupus, špinat, salata, paprika, paradajz, peršin, krastavac, buranija, kukuruz, cvekla).

Sada možemo sa sigurnošću reći da je dobit višestruka, jer, osim što su za ovu zimu obezbjeđene značajne količine zdrave hrane, ovaj vid druženja, kroz rad korisnika i radnika Zavoda, doprinosi jačanju međusobnih veza, kao i jačanju osjećaja vrijednosti vlastite ličnosti kod korisnika.

Na ovaj način ostvarena je značajna ušteda, koja će biti iskorištena za unapređenje uslova života i rada u Zavodu.

 

SOCIOTERAPIJA

Planiramo i organizujemo sve aktivnosti kroz formu terapijske zajednice i učešće terapijskog tima. Aktivnosti koje planiramo sadržajno doprinose što većem učešću u kompletnoj organizaciji društvenog života. Sastanci terapijske zajednice i terapijskog tima održavaju se dva puta sedmično.

Obrađujemo mnoge teme gdje nam je zadatak spoznaja svih sfera društvenog života. U svom radu planiramo i organizujemo sastanke sa roditeljima, izlete u prirodu u ljetnom periodu, večeri zabave, akcije čišćenja u okviru ustanove, odlaske u šetnju gradom, razna sportska takmičenja i sl.

 

SLUŽBA SOCIJALNOG RADA

Jedno od područja u kome je najrazvijenija praksa socijalnog rada jeste socijalni rad u ustanovama socijalne zaštite. Služba socijalnog rada unutar Zavoda djeluje u sklopu jednog multidisciplinarnog stručnog tima čiji su ciljevi što adekvatnije zadovoljavanje bioloških i socijalnih potreba osoba koje se nalaze u našem Zavodu.

Upravo te potrebe naših korisnika determiniraju aktivnosti kako službe socijalnog rada, tako i svih ostalih profesija koje čine stručni tim.

Poslovi, zadac i aktivnosti službe socijalnog rada su slijedeći: koordinacija sa centrima za socijalni rad  i dr. institucijama od značaja za uspješno funkcionisanje života unutar Zavoda, pomoć kod adaptacije na novu sredinu, posredovanje u održavanju, iniciranju i razvijanju emotivnih veze sa porodicom i dr. srodnicima, osmišljavanje i organizacija društvenog života u cilju što bolje i kvalitetnije socijalizacije, integracije i komunikacije unutar socijalne sredine u kojoj korisnik funkcioniše.

Da bi aktivnost socijalnog radnika bila  sveobuhvatnija, a život korisnika što kvalitetniji , u svom radu  primjenjujemo slijedeće metode:

– metod socijalne akcije – predstavlja niz  stručnih i praktičnih aktivnosti u cilju spoznaje kako same ličnosti tako i života korisnika
– rada sa grupom  –  nastojimo da  rješavamo određene i aktuelne probleme u grupi, rehabilitaciju i  socijalizaciju ličnosti
– rada sa pojedincem –  na osnovu dosadašnjeg iskustva pokazao  se u praksi kao najefikasniji

 

Interesi i potrebe korisnika za verbalnom komunikacijom putem koje iznose  svoje probleme i  zahtjeve determinirani su  metodom rada sa pojedincem kao najefikasniji način realizacije određenih ciljeva i zadataka u radu. Korisnici u socijalnom radniku prepoznaju osobu koja treba da riješi i najkompleksnija pitanja koja im stvaraju probleme. Ovim pristupom socijalni radnik dobiva kompletnu sliku o ličnosti korisnika.

 

PSIHIJATRIJSKO ODJELJENJE

U mjesecu junu ove godine, zahvaljujući razumjevanju Vlade Federacije BiH, Ministarstvu odbrane, općinskom načelniku gosp. Mustafi Memiji, te izuzetnom zalaganju zamjenika direktora Zavoda gosp. Ibrahimu Katani, došlo je do proširenja smještajnih kapaciteta Zavoda.

Zavod je na korištenje dobio tri paviljona – objekte u kojima je donedavno bila smještena vojska Federacije BiH. Time su se stekli uslovi za poboljšanje kvaliteta smještaja osoba sa posebnim potrebama i to prevashodno rasterećenjem postojećih kapaciteta i odvajanjem psihijatrij-skih bolesnika nad kojima je završeno bolničko liječenje i koji su smješteni u Zavodu, od osoba sa mentalnom retardacijom. Nakon nužnih adaptacija paviljona u vlastitoj režiji Zavoda, život na odjeljenju psihijatrije organizovan je tako da smo u prvom paviljonu nastojali približiti ambijent porodičnog smještaja. U drugom paviljonu smješteni su ženski, a u trećem muški psihijatrijski bolesnici.

U sva tri objekta organizovana je radna okupacija. Naročito je interesantna organizacija u prvom paviljonu gdje boravi 14 osoba smještenih u 7 dvokrevetnih soba, sa trpezarijom, moderno opremljenim dnevnim boravkom i čajnom kuhinjom. Ovdje im je prepušteno planiranje svakodnevnih aktivnosti u smislu da se samostalno brinu o svojim stvarima, ličnoj i kolektivnoj higijeni, osmišljavaju zajedničke aktivnosti, odlaze u šetnje gradom, posjećuju klub osoba sa posebnim potrebama i dr.

Dakle, na ovaj način organiziranja jedinica u okviru Zavoda pokušavamo se uklopiti u savremene trendove “psihijatrije u zajednici“, što podrazumijeva da se gotovo sve osobe sa duševnim smetnjama zbrinjavaju u zajednici a ne institucionalno.

Nažalost, danas to u našim uslovima nije moguće provesti u djelo zbog niza objektivnih razloga, ali na ovaj način možemo vršiti pripreme da se određeni broj ovakvih osoba vrati u zajednicu, nakon što se u ovim uslovima “samostalnog organiziranja svakodnevnog života“ postigne zadovoljavajući stepen rehabilitacije.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obzirom da su teške i teže mentalne retardacije kao i ostala psihička oboljenja vrlo često udružena i sa oboljenjima endokrinog sistema, srca, pluća, lokomotornog aparata, epilepsijama i dr. kod osoba sa ovakvom dijagnozom redovito je znatno slabiji i opći nivo zdravstvenog stanja. Zbog činjenice da je radi niza okolnosti otežan smještaj osoba sa posebnim potrebama u klasične medicinske ustanove bolničkog tipa (nužnost slanja pacijenata u bolnice kantona iz kojih dolaze, neregulisana prava na zdravstvenu zaštitu kod pojedinih osoba, kao i nepripremljenost osoblja ovih ustanova za tretman osoba sa posebnim potrebama, te ništa manje važno-oslabljena sposobnost adaptacije na novu sredinu kod pripadnika ove populacije), pitanju zdravstvene zaštite u Zavodu posvećena je posebna pažnja.

Korisnicima usluga Zavoda redovno su na raspolaganju medicinski stručnjaci-specijalisti iz različitih oblasti i to: prim. dr. Omer Ćemalović spec. neuro- psihijatar, prim. dr Milena Jovović-Dizdarević spec.urgentne medicine, prim. dr Maida Katana spec. fizijatar, dr Sead Mujević spec. oftalmolog, dr Elmedin Huskić spec. hirurg ortoped, dr Aida Karačić spec. dermatovenerolog, dr Nenad Delić spec. pneumoftiziolog i dr Azemina Katana stomatolog. Glavna sestra gospođa Snežana Hibović koordinira rad pomenutih stručnjaka angažovanih u Zavodu, s tim što su nam oni dostupni praktično 24 sata dnevno (telefonske konsultacije i po potrebi vanredni dolazak). Isto tako, ona se nalazi na čelu tima medicinskih sestara i tehničara, osoblja koje je prošlo intenzivan kurs iz oblasti neuropsihijatrije, odnosno hitnih stanja u neurologiji i psihijatriji.

 

NJEGA I HIGIJENA

Slijedeći staru i zasigurno ispravnu devizu “čistoća je pola zdravlja” Zavod po pitanju pružanja njege i održavanju visokog nivoa higijene, kako lične i kolektivne svih osoba koje se nalaze na smještaju u Zavodu, tako i opće higijene svih smještajnih kapaciteta već nekoliko decenija spada u red vodećih, kako na prostorima bivše države tako i danas u Bosni i Hercegovini. Njegovanje osoba sa posebnim potrebama predstavlja prije svega jako odgovoran i vrlo iscrpljujući posao koji zahtijeva mnogo pažnje, strpljenja, stručnosti i prije svega ljubavi. Zbog toga su ovi zadaci u našem Zavodu povjereni licima koja su educirana za rad sa osobama sa posebnim potrebama, a prvenstveno onim koji to srcem i dušom, mogu i hoće raditi.

 

KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA

Klub Specijalnih Sportova Drin – Fojnica osnovan je 1998.godine u cilju uključivanja osoba sa intelektualnim teškoćama u natjecanja u raznim sportskim disciplinama (nogomet, košarka, odbojka, atletika, stolni tenis, skijanje, plivanje, boćanje) po specijalnim programima prilagođenim osobama sa smetnjama u razvoju.

Klub je osvojio veliki broj medalja kroz sportska takmičenja koja su organizovana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naši takmičari, također, redovno učestvuju i na Specijalnoj olimpijadi, 2000-te godine i u Holandiji, a naš Goran Babić proglašen je za svjetskog glasnogovornika Specijalne olimpijade i stigao je čak do Washington-a, gdje ga je u Bijeloj kući lično primio tadašnji predsjednik SAD-a gospodin Bill Clinton.

U 2011.godini, korisnici Zavoda, članovi KSS-a, dobili su i sportskog trenera- instruktora Asima Topalovića, profesora sporta. U Klub je uključeno 50 korisnika, a njihov instruktor svakodnevno, u raznim sportskim disciplinama, održava treninge sa njima. Naravno sa novim trenerom povećao se broj sportskih aktivnosti, a samim tim i broj osvojenih medalja, na šta smo jako ponosni.

Mi im želimo puno sreće, a poznavajući naše sportiste i njihovog trenera, njihovu čvrstu volju i vrijedan rad, sigurni smo da će imati još dosta sportskih uspjeha.