HISTORIJAT ZAVODA

Sada već davne 1955. godine, 29. oktobra, Izvršno vijeće Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine osnovalo je u Kreševu Dom za mentalno retardiranu djecu i omladinu, u kojem je bilo smješteno 13-tero djece i 7 zaposlenih radnika. Bio je to početak dugog i složenog puta razvijanja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Fojnici.

1963. godine Dom se premješta u Dusinu i dobiva naziv Dom muške mladeži. Četiri godine kasnije 1967. godine ovaj Dom dobiva naziv Zavod za zaštitu djece i omladine u Dusini.

Januara 1969. godine po nalogu Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite za direktora Zavoda postavljena je godpođa Mehmedagić-Pašić Kadira.

1971. godine počinje gradnja savremenog objekta u Fojnici i ukidanje Bolnice za TBC pluća u Bakovićima, čija se pokretna i nepokretna imovina prenosi u vlasništvo Zavoda, tako da u martu 1972. godine počinje sa radom R.J. Bakovići, a u aprilu 1973. godine otvara se novi objekat na Drinu i preseljavaju se korisnici iz Dusine koja se tada i napušta privremeno.

Zbog promjene strukture korisnika, mijenja se i koncepcija rada pa i naziv Zavoda, Zakonom koji je 1972. godine donijelo Izvršno vijeće SR BiH, dotadašnji Zavod za zaštitu djece i omladine dobiva naziv Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica.

Zavod je postao poznata i ugledna ustanova širom bivše SFR Jugoslavije i dodjeljen mu je Orden rada sa srebrnim zracima.

Početkom 1990. godine kapaciteti Zavoda ponovo su prenapučeni te se pristupa izradi projektne dokumentacije za izgradnju novog namjeskog obejekta kapaciteta 200 kreveta.
Izgradnja završava početkom 1991. godine.

Dolazi 1992. godina u kojoj se rad Zavoda samo u prvom tromjesečju odvijao pod normalnim okolnostim. U aprilu dolazi do prekida svih robnih i novčanih tokova kada počinje i golgota Zavoda i borba za preživljavanje. Došlo je do nestanka svježih namirnica i pomanjkanja svih prehrambenih artikala.

Najteži period rada Zavoda je onaj za vrijeme sukoba između Armije BiH i HVO-a od kada radne jedinice Drin i Bakovići inače fizički udaljene jedna od druge oko četiri kilometra faktički funkcionišu kao zasebne ustanove.

1996. godine humanitarna organizacija EQVILIBRI vrši donaciju u investiranju zamjene krovnog pokrivača na cijelom objektu i rekonstrukciju vešeraja, a Norveška narodna pomoć obezbjeđuje donaciju: staklo, farba za zidove i sanitarije za adaptaciju devestiranih prostorija objekta.

Iste godine Svjetska banka donira sredstva za nadogradnju potkrovlja jednog dijela objekta površine 300 m kavadratnih gdje su organizovane fizikalna i ostali vidovi radno okupacionih terapija.

2004. godine Vlada Federacije ustupa Zavodu na korištenje objekte Armije BiH, površine od 1224 m kvadratnih. Zavod vlastitim sredstvima i radom preuređuje objekte prema svojoj namjeni i u iste useljava u julu ove godine. U ove objekte premješteno je 125 psihijatrijskih bolesnika, tako da se postojeći kapaciteti rasterećuju prebukiranosti i različitosti patologije bolesti. Ovim se stvaraju uslovi za kvalitetniji nivo zaštite, odnosno poboljšanje uslova života i rada korisnika i radnika Zavoda.

2007. godine Zavod vlastitim snagama, a uz pomoć prijatelja i donatora kupuje i adaptira kuću u neposrednoj blizini glavne zgrade što predstavlja značajniji korak ka kreiranju humanijih uslova stanovanja za korisnike.

U junu 2008. godine proglašen je Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine čime je prekinut dugogodišnji pravni vakuum u kojem se pored ostalih ustanova za socijalno zbrinjavanje nalazio i Zavod u Fojnici. Shodno Zakonu, Zavod u Fojnici nastavio je rad pod nazivom Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica “Drin” i to kao njegov pravni sljednik. Osnivač Zavoda je parlament Federacije BiH, a nadzor nad stručnim radom vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti.

Dakle, nekadašnje radne jedinice Zavoda u Fojnici, Drin i Bakovići i de jure su postale zasebne ustanove. Isti Zakon je omogućio i da se u Zavodu “Drin” nedugo zatim imenuju upravni i nadzorni odbor, a godinu dana kasnije došlo je do imenovanja direktor Zavoda. Na mjesto direktora imenovana je dr Samiha Hodžić.

Predhodna dešavanja stavila su pred menadžment i zaposlenike Zavoda nove izazove i otvorila jedno novo poglavlje u dugogodišnjem postojanju.

Pristupilo  se usklađivanju postojećih normativnih akata, definisanih u vrijeme Socijalističe Republike BiH i izradi nedostajućih akata, u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima. Organizacija i sistemetizacija poslova i radnih zadataka obavljena je u skladu sa zahtjevima koje pred Zavod postavljaju novi standardi i principi u zbrinjavanju korisnika.

Sadašnji menadžment intenzivno radi na izradi strategije samoodrživog razvoja uz maksimalan mogući stepen usvajanja savremenih evropskih tendencija i rješenja u ovoj oblasti društvenog života treba obezbjediti  humanizacije uslova stanovanja i života uopšte. Da bi to bilo moguće, neophodan je veliki angažman svih relevantnih faktora u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

U tom smislu postoje projekti za izgradnju novih smještajnih i pratećih objekata koji trebaju biti u funkciji korisnika u smislu stvaranja predpostavki za realizaciju programa „Stanovanje uz podršku“ kao i predstavljati korak ka deinstitcionalizaciji i potpunom otvaranju Zavoda prema vani.